Vulcan Riders Sweden är en vänskapligt inriktad intresseförening för ägare och brukare av Kawasakis Vulcan-motorcyklar.
Öppenhet, gemenskap, kamratskap och tolerans är ledord som ska genomsyra våra arrangemang och möten med varandra.
Den positiva anda som VRS är känt för nås genom ömsesidig respekt mellan medlemmar såväl som andra och genom att ha ett positivt öppet sinne.

Vulcan Aid

Vulcan Aid

Vulcan Riders Sweden i media

Tidnings-, Radio-, Video- och
TV-klipp från 2004 och framåt!

 • 1 Årsmötet öppnas av ordförande Michael Moberg.
 • 2 Val av ordförande för mötet.
 • 3 Val av sekreterare för mötet.
 • 4 Fastställande av dagordning.
 • 5 Fråga om mötets behöriga utlysande.
 • 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
 • 7 Årsberättelse för verksamhetsåret.
 • 8 Ekonomisk rapport för verksamhetsåret.
 • 9 Revisionsberättelse.
 • 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 • 11 Val av ordförande/president för en tid av 1 år.
 • 12 Val av fyra st. ledamöter för en tid av 2 år.
 • 13 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant för en tid av 1 år.
 • 14 Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, varav 1 sammankallande.
 • 15 Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår
 • 16 Motioner. (Se separat blad)
 • 17 Övriga ärenden.
 • 18 Avtackningar av avgående funktionärer.
 • 19 Tyst minut för de medlemmar som gått bort under året.
 • 20 Mötet avslutas.

Styrelsens förslag till valberedning:

Omval #1302 Claes-Göran Franzén
Nyval # 5603 Christer Jansson
Nyval # 8787 Annika Rosén

Motion 1.

Jag föreslår att alla aktiviteter i klubben delas i Facebook-gruppens evenemang och inte bara en länk i flödet från forumet på hemsidan. Fördelarna är flera:

 • I evenemangsfliken hittar man alltid senaste aktivitet i kronologisk ordning
 • Aktiviteten ”försvinner” inte i gruppens talrika flöde
 • Man kan få en uppfattning om hur många som kommer då användaren kan ange det
 • Frågor om aktiviteten samlas på ett ställe

Thomas Schulz Rohm, #11293

  • Styrelsens förslag: Avslag
  • Motivering: Vår huvudsakliga informationskälla är vårt forum. Sedan kan man lägga en länk på Facebooksidan till aktiviteten i forumet om man vill. Även skapa ett evenemang i Facebookgruppen. Föreningen har inget krav på att medlemmarna skall ha Facebook så vi kan inte tvinga aktivitetsskaparen till det. Det måste ske på frivillig basis.

Motion 2.

Ang. paragraf 13.2 Styrelse i stadgarna

Nämnda paragraf innehåller bestämmelse för antalet styrelseledamöter i föreningen. Idag är detta bestämt till 9 stycken. Jag kan inte se ett behov av så många ledamöter och anser att det bör räcka med 7 ledamöter som det också varit tidigare. Det blir lättare att hitta tidpunkter för möten med färre medlemmar. Det underlättar också valberedningens arbete med att hitta kandidater till poster i styrelsen, som har varit svårt genom flera år. Andra meningen i Paragraf 13.2 ändras till Styrelsen skall bestå av sju personer Punkt 9 i dagordningen för årsmötet i paragraf 9 Årsmöte ändras till 9. Växelvisa val av 5 övriga ledamöter.

Leif Olsson
Medlem nr. 2000

Styrelsens förslag: Avslag

På årsmötet 2013 så ändrades det från att vara 4 ledamöter, 3 suppleanter plus Ordförande, alltså totalt 8 personer i styrelsen till att styrelsen skall bestå av 8 ledamöter plus Ordförande, totalt 9 personer i styrelsen.

Vi inom styrelsen anser att det finns tillräckligt med arbetsuppgifter till alla framför allt när covid-19 släpper sitt grepp och vi får mer träffar och aktiviteter igen. Styrelsen blir inte heller lika sårbar vid eventuella långtidssjukdomar och avhopp.

ladda ner pdf
Dagordning Årsmöte 2021
Årsberättelse 2020-2021

Viktigt om Din mc-försäkring

Vårt avtal med Bilsport & MC är värt att ta del av!

 • Kolla när din nuvarande försäkring löper ut, om Du inte redan har Bilsport & MC-försäkring.
 • Om Du redan har en Bilsport & MC-försäkring med SMC-rabatt, vill vi att Du även meddelar dem Ditt medlemskap i VRS!
  Ju fler som är registrerade hos dem desto större möjligheter har vi att få bra villkor.

VRS "scrap-book"

Som internetklubb är det lätt att vi missar att spara alla artiklar om klubben som publiceras i landets tidningar.

För att samla vår historia har vi två stora svarta "scrap-books" som vi fyller med mycket olika material.
Men vi behöver din hjälp!

Ta fram din "lilla låda" med sparade artiklar, foton med mera
– kopiera dem och sänd dem till:
Ina Roth, Kolonigatan 27, 262 53 Ängelholm
– eller skicka digital kopia via e-post!

Hälsningar från arkivarien Ina #1317

Vulcan - Var kommer namnet från?

Varför Kawasaki har valt att kalla våra hojar för Vulcan har tidigare inte gått att få reda på. Enligt en artikel tidskriften "Clutch & Chrome Motorcycle Magazine" har Kawasaki emellertid gläntat lite på sina stängda arkivvalv. Läs hela artikeln - Kawasaki History - V Is For Vulcan And V-Twin.

Men namnet har ju en intressant koppling till en av gudarna i antikens romerska rike – Vulcanus – eldens och smideskonstens gud.

Han var son till Jupiter och Juno. Vulcanus hade också rollen som skyddsgud. Vulcanus var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom, det så kallade "Volcanal", på sluttningen av den kapitolinska kullen, och till hans ära firades festen "Volcanalia" den 23 augusti, med circensiska spel under kejsartiden.

Han motsvaras av smidesguden Hefaistos i den grekiska mytologin.

Läs mer om Vulcanus på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia
Läs mer om Hefaistos på Svenska Wikipedia eller Engelska Wikipedia

Avtals- och Sammarbetspartners